Comissió Permanent de la DAT

Secció 3. La Comissió Permanent

Article 16. Naturalesa i funcions

La Comissió Permanent té per objecte:

 • Dur a terme les funcions de la Delegació.
 • Escollir i/o revocar, quan s'escaigui, l'equip coordinador, llevat del Delegat de Centre i el Secretari.
 • Aprovar la creació i/o dissolució, quan s'escaigui, de les comissions de treball que consideri convenients.
 • Escollir i revocar els membres de les diferents comissions de treball de la DAT i de les comissions de la ETSETB.
 • Elaborar una proposta per a la gestió dels recursos econòmics de la Delegació, per a la seva posterior aprovació per part del Ple.

Article 17. Mandat

El mandat de la Comissió Permanent serà quadrimestral.

Article 18. Composició

La Comissió està formada per:

 • La delegada o delegat de centre, que és el seu president o presidenta.
 • El secretari o secretària de la Delegació, que actuarà com a secretari o secretària de la Comissió.
 • Les sotsdelegades o sotsdelegats.
 • El tresorer o la tresorera.
 • 10 membres escollits per i entre els membres del Ple de la Delegació

Article 19. Sessions

La Comissió Permanent es reuneix, com a mínim 2 cops al quadrimestre.
La Comissió es reuneix en sessió extraordinària en els termes regulats a l’Article 9.4 d’aquest Reglament. 

Article 20. Funcionament

La Comissió Permanent es reuneix, com a mínim 2 cops al quadrimestre.

S’apliquen els articles 9 i 10 d’aquest Reglament per que fa a la convocatòria i adopció d’acords.

Membres actuals

 • Sebastien Kanj Bongard.
 • Brian Alcides Tubay Álvarez.
 • El sotsdelegat de planificació: Ignacio Fité López.
  El sotsdelegat d'informació i comunicació: Lluc Cardoner Campi.
 • Álvaro Martín Prieto.
 •  
EJE MCU MCD DEL
Roberto Sont Colomer - - Héctor Pascual Hada
Jose Manuel Ordoñez
Laia Gámiz Martinez
Laura Pérez
David Sánchez Hinojosa
Leyre Sánchez Fuentes
Marta Serrano Caret
Guillermo Santiago
Arnau Sadurní
Marc Górriz Blanch
 

 

EJE: Els estudiants de la Junta de l’Escola.
MCU: Els membres del Claustre Universitari en representació dels estudiants de l’Escola.
MCD: Els membres dels consells de departaments que són estudiants o estudiantes de l’Escola.
DEL: Els estudiants representants de curs que s’elegeixen cada quadrimestre.