Ple de la DAT

Secció 2. El Ple

Article 11. Naturalesa i composició

El Ple és l’òrgan superior de representació de la Delegació d’estudiants del centre.

Formen part del Ple tots els membres de la Delegació d’estudiants, definits a l’Article 35 del Reglament d’organització i funcionament de l'ETSETB, és a dir:

  • Els estudiants de la Junta de l’Escola  (EJE).
  • Els membres del Claustre Universitari en representació dels estudiants de l’Escola (MCU).
  • Els membres dels consells de departaments que són estudiants o estudiantes de l’Escola (MCD).
  • Els estudiants representants de curs que s’elegeixen cada quadrimestre (DEL).

La delegada o delegat dels estudiants de l’Escola és el president o la presidenta del Ple.
El secretari o secretària de la Delegació actuarà com a secretari o secretària del Ple.

Article 12. Elecció de membres

El Reglament d’organització i funcionament de l’Escola determina la manera d’elecció dels membres de la Delegació d’estudiants, així com el seu mandat i la provisió de vacants.

Article 13. Funcions

El Ple exerceix totes les funcions definides a l’Article 3 d’aquest Reglament.

Article 14. Sessions

El Ple es reuneix en sessió ordinària com a mínim 2 vegades durant el curs acadèmic. El Ple es reuneix en sessió extraordinària en els termes regulats a l’Article 9.4 d’aquest Reglament. 

Membres actuals

EJE MCU MCD DEL

Kanj Bongard, Sebastien
Badal Regàs, Cai
Cano Camprecios, Marina
De la Cuesta Sala, Pau
El Atiki, Mohamed
Ferraté Cuartero, Gabriel
García Platas, Néstor
Lladós Gómez, Guillem
Moliner Juanpere, Eloi
Pérez Martínez, Laura
Ribas Forcano, Xavier
Sadurní Wider, Arnau
Sala Sucarrats, Oriol
Salcedo Bosch, Andreu

Kanj Bongard, Sebastien
Lladós Gómez, Guillem
Ribas Forcano, Xavier
Sadurní Wider, Arnau

-

Luis Lacanal de Alejandro
Héctor Pascual Hada
Jose Manuel Ordoñez
Laia Gámiz Martinez
Laura Pérez
David Sánchez Hinojosa
Leyre Sánchez Fuentes
Marta Serrano Caret
Guillermo Santiago
Martí Gelonch
Jung Hwan Lee
Mohamed Guennoun
Noelia Navarro Montoya
Soufian Boucharrafat
Mohamed Benormar
Lucas Ventura
Àlex Costa Sánchez
Alberto Miras Gil
Joan Revoltós
Oscar Ayraz
Marc Artiga Solana
Javier Shen
David Freixes Serrano
Andreu Salcedo
Arnau Sadurní
Sebastien Kanj
Mohamed El Atiki
Guillermo San
Nicholas J.Albarroci Rabels
Alvaro Scheru
Júlia Camas
Marc Górriz Blanch
Brian Tubay Álvarez
Ignacio Fité
Núria Cruz Sánchez
Badr Bouazza

 

EJE: Els estudiants de la Junta de l’Escola.
MCU: Els membres del Claustre Universitari en representació dels estudiants de l’Escola.
MCD: Els membres dels consells de departaments que són estudiants o estudiantes de l’Escola.
DEL: Els estudiants representants de curs que s’elegeixen cada quadrimestre.