Què són les compensacions?

Les compensacions són unes eines de suport a la docència, que donen una petita empenta a aquells estudiants que gairebé han aprovat totes les assignatures i que, en circumstancies normals, haurien de repetir-ne alguna. Et permeten aprovar una assignatura que tenies suspesa, si compleixes una sèrie de requisits.

Quan es poden fer?

Se’n poden fer un total de dos al llarg de la carrera, cada una en un bloc curricular diferent. Aquí us ho expliquem:

La primera es pot fer, si s’escau, al bloc de la fase inicial, comprés entre el 1A i el 1B.

La segona es pot fer, si s’escau, al bloc de la fase específica o de menció, comprés entre el 2A i el 4A (és a dir, la resta de la carrera).

Què necessito per compensar?

L’estudiant que pot optar a una compensació és aquell que compleix les següents condicions amb l’assignatura que vol compensar:

  • La nota de l’assignatura ha de ser igual o superior a un 4 (nota >= 4).
  • Tota la resta del bloc curricular ha d’estar aprovat (nota mitja mínima de 5.0).

Quan és fa efectiva la compensació?

És fa efectiva al acabar cada bloc curricular. En el cas de la fase específica o de menció, és tindrà en compte la compensació una vegada aprovat el TFG, és a dir, al acabar completament la carrera.

Si compleixes les condicions abans esmentades, el procés és automàtic. Si encara així vols estar segur de que quan es celebrin les comissions avaluadores el representant de la DAT miri el teu cas, hauràs d’enviar-nos un correu a dat@dat.upc.edu.

I si no compleixo totes les condicions?

Pot passar que et queda una assignatura amb una nota molt propera a 4 però no entra dins, i en aquest cas el procés no és automàtic. Desde la DAT, podem defensar el teu cas. Si tens una situació similiar o creus que s’hauria de revisar el teu cas has de fer les següents accions:

  1. Imprescindible fer una sol·licitud formal a la comissió avaluadora del teu grau: Sol·licituds a les Comissions d’Avaluació Curricular.
  2. Envia-ns un correu a dat@dat.upc.edu explicant-nos el teu cas.

Blocs curriculars a GRETSET, GREELEC i GIF

Els graus de la ETSETB s’estructuren en tres blocs curriculars:

  • La Fase Inicial constituïda pels 60 crèdits ECTS de les 10 assignatures del 1r curs del pla d’estudis.
  • La Fase Específica o de Menció constituïda pels 162 crèdits de la resta d’assignatures del pla d’estudis. No inclou el TFG, malgrat que el bloc acabi després d’haver aprovat el treball.
  • El Treball de Fi de Grau (TFG) de 18 crèdits. És la darrera fase i no és objecte d’una avaluació curricular com les anteriors.