La principal funció del delegat és fer de vincle entre els/les professors/es i els/les alumnes del vostre grup. És, amb diferencia, la funció mes important i útil, tant pels estudiants com per els/les professors/es. Si heu sigut escollits com a delegats, convindría que tinguéssiu ben clar quines són les feines que pertoca fer a un delegat i quines no.

 • Canvi de parcial a meitat de curs: El/la professor/a ha de respectar el que va dir el primer dia de curs. En qualsevol cas, per canviar els parcials (si per exemple coincideix amb un altre parcial), s’ha de votar a classe.
 • Dos parcials el mateix dia: Els/les delegat/es ho parlen amb el/la professor/a i demanen dates alternatives. Si només són 3 alumnes en un grup o 2 en un laboratori els qui demanen canvi de parcial, ho parlen directament amb el/la professor/a.
 • Nota mínima de l’examen final: Si hi ha nota mínima ha de quedar clar el primer dia de classe o estar en la guia docent. No es podrà imposar després dels exàmens.
 • Exàmens sorpresa: El/la professor/a hauria d’avisar el primer dia de classe de la possibilitat d’aquests exàmens.
 • Parcials, laboratoris, o classes fora d’horari lectiu: Recordeu que els dimecres de 11-12 i de 17-20 és horari no lectiu. Si es volgués fer alguna classe en aquest horari s’hauria de demanar permís al Cap d’Estudis i aquest, seguidament, a la Delegació.
 • Problemes amb els subgrups: Si no podeu anar al grup al que esteu matriculats/des aneu a parlar amb el/la professor/a per tal de trobar una solució.
 • Professor/es que arriben tard: Els/les delegats/es li han de comentar el problema i suggerir-li puntualitat. Un professor no pot endarrerir el ritme de classe.
 • Professor/a que no va a classe: Els/les delegats/es li han de comentar el problema i s’ha de tenir la possibilitat, si els alumnes estan d’acord, de tenir un substitut.
 • Percentatge molt baix d’aprovats en un parcial: Comentar-li a el/la professor/a la possibilitat de repetir l’examen. Seria convenient fer una comparativa amb el/la coordinador/a de l’assignatura de com han anat les notes en els altres grups.
 • Professor/a que no segueix el temari: Assegurar-se que dóna el temari que entra a l’examen final. També existeix la possibilitat que un/a professor/a faci el seu propi.
 • Incompatibilitat professors/es de teoria i problemes: Parlar amb els dos professors/es i comentar-los que es posin d’acord entre ells per anar al mateix ritme. És important que no es contradiguin.
 • Resulta força convenient que els delegats comenteu qualsevol problema o incidència amb la DAT, i que vingueu a la reunió de Delegats. Us agrairíem que ens féssiu arribar la vostra opinió i possibles dubtes, a més a més de la vostra col·laboració, en la mesura que pugueu, perquè puguem millorar el funcionament de la Delegació d’Alumnes. A més, com a delegats podeu participar en qualsevol de les activitats de DAT reunions, sopars, etc.