PREGUNTES FREQÜENTS

Aquest document té com a objectiu recopilar un seguit de preguntes més freqüents dels estudiants i les seves respectives respostes.

1. Compensacions
1.1 Que passa si m’apropo als requisits però no els compleixo?
1.2 Que passa si m’apropo als requisits però no els compleixo?

2. Reavaluacions
2.1 Què són les reavaluacions, quan es fan i quins son els requisits?
2.2 Com puc matricular-me a les reavaluacions de juliol i quant valen?
2.3 Hi ha classes de repàs abans de les reavaluacions?
2.4 Si trec mala nota de la reavaluació, a l’expedient es queda aquesta nota?
2.5 Si he suspès una o dues assignatures el quadrimestre de tardor, és bona idea matricular-me a la reavaluació?

3. Matrícula
3.1 Quan es fa la matrícula d’un estudiant no nou?
3.2 On es fa la matrícula d’un estudiant no nou?
3.3 De quantes assignatures em puc matricular?
3.4 Quants crèdits haig d’aprovar per complir la normativa de permanència?
3.5 Què són els pre-requisits i pre-co-requisits?
3.6 Què és l’alpha? Quines penalitzacions hi han?
3.7 Com es determina l’ordre de matrícula dels estudiants?
3.8 Si he repetit una assignatura, com afecta al preu de l’assignatura si la torno a matricular?
3.9 A quines beques puc optar per a ajudar-me a pagar la matrícula?
3.10 Com puc organitzar-me els horaris a l’hora de fer la matrícula?
3.11 Què passa si m’he matriculat de dues assignatures que es solapen en l’horari?
3.12 Què són els seminaris, quan es fan i quan m’hi haig de matricular?

4. Associacions
4.1 Què son les associacions i quines hi ha a l’ETSETB?
4.2 Què em pot aportar formar part d’una associació?


1. Compensacions

1.1 Que passa si m’apropo als requisits però no els compleixo?

Al llarg de la carrera existeix la possibilitat “d’aprovar” una assignatura si aquesta esta suspesa, però amb restriccions. Només es poden compensar dues assignatures al llarg de tota la carrera: una de la fase inicial (1r curs) i l’altre de la resta. Es pot compensar l’assignatura si la nota final d’aquesta és ≥4 i la mitjana de les altres assignatures es ≥5. Les compensacions es duen a terme a les Comissions d’Avaluació, on els estudiants estan representats a través de la DAT, que es reuneix al Febrer i al Juliol. Si es compleixen tots els requisits la compensació és fa de manera automàtica.

Exemple:
He suspès CAVEC (fase inicial) amb un 4,3 però la mitjana de la resta d’assignatures de 1r es un 6. En aquest cas la compensació és fa de manera automàtica.
He suspès ICOM (fase específica o menció) amb un 4 però la mitjana de la resta d’assignatures de la carrera és un 6,3. En aquest cas la compensació es dura a terme una vegada acabades TOTES les assignatures de la carrera.

1.2 Que passa si m’apropo als requisits però no els compleixo?

Si la nota de l’assignatura suspesa s’apropa al 4 i/o la mitja calculada amb la resta d’assignatures s’apropa al 6, el cas és tractarà de manera especial a la comissió. En aquests casos s’ha de fer una al·legació a la Comissió d’Avaluació Curricular (http://etsetb.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/procediments-i-tr…) i sempre recomanem omplir el nostre formulari per conèixer l’existència d’aquesta situació, podreu trobar l’enllaç en l’apartat Grau Nou del següent enllaç (http://dat.upc.edu/?q=compensacions#graunou).

2. Reavaluacions

2.1 Què són les reavaluacions, quan es fan i quins son els requisits?

Les reavaluacions et permeten realitzar un examen de recuperació d’aquelles assignatures del bloc comú (és a dir, durant el primer any, segon i el primer quadrimestre de tercer) que hagis suspès, a excepció de les assignatures com ENTIC i PBE. Aquests exàmens tenen lloc durant la primera quinzena de juliol.

Si has suspès aquestes assignatures durant el quadrimestre de tardor, tan sols pots optar a la reavaluació de com a màxim dues assignatures si la nota final és igual o superior a un 3.

Si les has suspès durant el quadrimestre de primavera, l’única condició per a presentar-te a la reavaluació és tenir una qualificació diferent de “no presentat”. Aquesta qualificació s’atorga quan l’alumne no ha participat en cap dels actes d’avaluació previstos per a l’assignatura. En aquest cas, pots presentar-te a la reavaluació de tantes assignatures com vulguis.

2.2 Com puc matricular-me a les reavaluacions de juliol i quant valen?

Si has suspès aquestes assignatures durant el quadrimestre de tardor, les reavaluacions es matriculen juntament amb la resta d’assignatures al Febrer. Si compleixes les condicions, quan entris a l’aplicatiu de la matrícula podràs seleccionar el grup REAND o REAV (amb classes de repàs) de l’assignatura suspesa.

Si les has suspès durant el quadrimestre de primavera, pots presentar-te directament a l’examen sense cap matriculació prèvia.

El preu de les reavaluacions és gratuït.

2.3 Hi ha classes de repàs abans de les reavaluacions?

No es garanteix que hi hagi classes de preparació de totes les assignatures amb reavaluació. Abans de la matrícula de febrer s’informarà de quines assignatures tenen classes de preparació, i els seus horaris corresponents. En el cas d’haver places limitades per als cursos intensius o cursos de repàs tindran prioritat el alumnes amb notes més altes.

Si una assignatura té curs de repàs al quadrimestre de primavera i curs intensiu al juny del mateix quadrimestre, tindran prioritat per als cursos intensius els alumnes matriculats al febrer i els que no hagin pogut participar en els cursos de repàs per falta de places. Aquests seran ordenats segons les qualificacions més altes.

Aquests cursos en qualsevol cas són gratuïts com la reavaluació.

2.4 Si trec mala nota de la reavaluació, a l’expedient es queda aquesta nota?

No, a l’expedient sempre es conserva la nota més alta.

2.5 Si he suspès una o dues assignatures el quadrimestre de tardor, és bona idea matricular-me a la reavaluació?

És difícil fer una recomanació de forma tant general. Els requisits que posa l’Escola per a la realització de les reavaluacions ja marquen de per si uns mínims de coneixements.

En qualsevol cas, però, és mala idea plantejar-se començar a estudiar aquestes assignatures a finals de juny i és convenient planificar uns mínims de dedicació setmanal durant el quadrimestre de primavera. Amb tot això en ment i segons el nombre d’assignatures que vulguis matricular i la seva dificultat/volum de feina, s’ha de considerar la opció de matricular-se o no a la reavaluació.

3. Matrícula

3.1 Quan es fa la matrícula d’un estudiant no nou?

En la ETSETB s’ofereix doble docència (és dona docència de totes les assignatures dues vegades al any) i és per això que ens matriculem dues vegades. La matrícula pel quadrimestre de Tardor és duu a terme al septembre (la prematrícula és al Juliol) i la matrícula del quadrimestre de Primavera a principis de febrer. Per tal de poder gestionar tots els estudiants i que aquests puguin fer totes les assignatures que desitgen dues setmanes abans és fa una pre-matrícula. Aquesta és obligatòria i orientativa, és a dir, si no es fa és perd prioritat en l’ordre de matrícula i això pot provocar no poder triar el grup que l’estudiant desitgi i és orientativa en el sentit de que no es trien grups i les assignatures pre-matriculades no son definitives: si en el moment de la matrícula no és volen cursar, no és obligatori seleccionar-les.

3.2 On es fa la matrícula d’un estudiant no nou?

La matrícula antigament es duia a terme des de la secretaria oberta (https://esecretaria.upc.edu/). L’any 2017 es va actualitzar aquest portal i ara la matrícula es pot fer mes fàcilment en el portal https://prisma-nou.upc.edu/apl/home_estudiants.php?idioma=1. A l’esquerra és troba un menú on hi apareix l’apartat de “Matrícula”. Aquest es divideix en mes opcions, entre elles “Condicions de Matrícula” i “Matrícula”. En el primer, uns dies abans, podrem consultar el dia i l’hora exacte en les que podrem accedir a matricular-nos, a més a més dels descomptes que tenim actualment. El segon només serà visible a partir de la data mencionada anteriorment.

3.3 De quantes assignatures em puc matricular?

En la primera matrícula (estudiants de nou accés) has de matricular com a mínim totes les assignatures del primer quadrimestre (5 assignatures – 30 crèdits) si es vol cursar la via total. També es pot triar la via parcial, matriculant 3 assignatures (18 crèdits).

Durant la fase inicial no hi ha límit en el nombre de crèdits matriculables. No obstant, l’estudiant no es pot matricular d’assignatures de cursos superiors fins que només tingui pendents tres o menys assignatures d’aquesta primera fase. En aquest supòsit, podrà matricular com a màxim 4 assignatures del tercer quadrimestre, o 3 si no és el primer cop que s’acull a l’excepció.

Un cop superada la fase inicial (primer curs) i en condicions normals, es poden matricular com a màxim 36 crèdits (6 assignatures), sense tenir en compte crèdits convalidats o reconeguts (per exemple per a la representació dels estudiants o per activitats esportives).

Si has suspès alguna assignatura durant els quadrimestres anterior, pot ser que se’t apliqui alguna restricció especial. Per a saber-ne més consulta el punt 3.4

3.4 Quants crèdits haig d’aprovar per complir la normativa de permanència?

Durant el primer curt (Fase Inicial): La normativa de la ETSETB exigeix aprovar tots els crèdits del primer curs  durant els primers dos anys. A més, el primer any s’han d’aprovar com a mínim 12 crèdits (2 assignatures de 6 crèdits). En el cas que no es compleixi algun d’aquests dos requisits, l’estudiant queda exclòs dels estudis, tot i que es pot demanar a la direcció de l’escola que excepcionalment es concedeixin fins dos quadrimestres extra. Per demanar aquest quadrimestre extra s’ha de fer a través de e-secretaria, o bé en l’apartat específic de “Tràmits de Permanència” o bé, si no es troba l’opció anterior, a través d'”Altres tràmits”.

Un cop superada la Fase Inicial: Un cop superada la Fase Inicial, al final de cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics de cada estudiant, que és el quocient de crèdits superats sobre el total de matriculats.

Si un estudiant té un paràmetre de resultats inferior a 0.5 durant dos quadrimestres consecutius, se li limitarà la matrícula del següent. I si té un paràmetre de resultats inferior a 0.3 durant tres quadrimestres consecutius, serà desvinculat automàticament del estudis per a un període màxim de dos anys. L’estudiant desvinculat, amb l’autorització prèvia de l’ETSETB, pot reiniciar els estudis un cop transcorregut el període de desvinculació resolt.

3.5 Què són els pre-requisits i pre-co-requisits?

Els pre-requisits d’una determinada assignatura són assignatures que un estudiant ha d’haver superat prèviament per poder-se’n matricular.

Els pre-co-requisits, en canvi, només exigeixen que aquestes assignatures es cursin simultàniament.

A efectes de pre i pre-co-requisits, computen com a superades aquelles assignatures amb una nota superior o igual a 4.

La taula en la que s’especifiquen els pre-requisits i pre-co-requisits de cada assignatura es troben a:

http://etsetb.upc.edu/es/shared/normatives/taula_pre_cor_assignatures_gr…

3.6 Què és l’alpha? Quines penalitzacions hi han?

L’alpha és el paràmetre que mesura el rendiment acadèmic dels últims dos quadrimestres cursats, és a dir, la relació entre els crèdits superats i els matriculats. Si un estudiant aprova tots els crèdits matriculats la seva alpha es de 1, si n’aprova la meitat la seva alpha es de 0,5…

3.7 Com es determina l’ordre de matrícula dels estudiants?

Es tenen en compte 4 factors, per ordre decreixent d’importància:

Nombre de crèdits aprovats en els últims dos quadrimestres.
Paràmetre de rendiment acadèmic (alpha).
Nota mitjana ponderada dels tres últims quadrimestres.
Ordre alfabètic.

3.8 Si he repetit una assignatura, com afecta al preu de l’assignatura si la torno a matricular?

El preu del crèdit de una assignatura augmenta en funció del nombre de vegades que s’ha suspès:

Primera matrícula: 39,53€
Segona matrícula:  47,44€ (x1,2)
Tercera matrícula: 102,78€ (x2,6)
Quarta matrícula: 142,31€ (x3,6)

3.9 A quines beques puc optar per a ajudar-me a pagar la matrícula?

Bàsicament existeixen dos tipus de beques: les del ministeri i les de la generalitat:

Les beques del ministeri tenen en compte diferents requisits acadèmics i de renda i patrimoni. Més informació a:

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BecaGralMECD

Les beques Equitat, adreçades específicament a les universitats catalanes, que permeten obtenir una reducció d’entre el 10 i el 50% del preu de la matrícula, segons el nivell de renda familiar del sol·licitant. Més informació a:

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesAgaur/BecaEquitat

Les famílies nombroses de categoria general i especial també tenen una reducció del preu de la matrícula del 50% i el 100%, respectivament.

Podeu trobar informació sobre la resta de beques i ajuts a:

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques

3.10 Com puc organitzar-me els horaris a l’hora de fer la matrícula?

Per a organitzar-te fàcilment, et recomanem que utilitzis el planificador d’horaris que posa a disposició l’escola per als alumnes, que és de gran utilitat:

https://infoteleco.upc.edu/documents/gdqpgt75.html

3.11 Què passa si m’he matriculat de dues assignatures que es solapen en l’horari?

Si t’has matriculat d’una assignatura representa que has de poder assistir a totes les hores ja que es donen diferents opcions d’horaris amb l’objectiu que això no passi. Si no tens altra opció, has de ser conscient que si coincideixen dos exàmens parcials o qualsevol altre acte d’avaluació no podràs justificar l’absència. Recomanem mirar bé els calendaris de finals, disponibles a l’apartat Curs Actual de la web de l’escola, per comprovar que no es solapin els exàmens i ser molt prudents amb aquesta situació, ja que no es podran moure exàmens parcials.

3.12 Què són els seminaris, quan es fan i quan m’hi haig de matricular?

Els seminaris són cursets normalment de 2 crèdits ECTS (una assignatura ordinària és de 6 crèdits) que es cursen de forma optativa durant el curs, durant el mes de febrer (entre el primer i segon quatrimestre) o bé durant el mes de juny, un cop finalitzats els exàmens.

Normalment s’han de matricular junt amb la matrícula ordinària del Setembre o Febrer, però es solen obrir les inscripcions un segon cop durant el quatrimestre (l’escola avisa amb un correu).

4. Associacions

4.1 Què son les associacions i quines hi ha a l’ETSETB?

Són agrupacions d’estudiants que tenen com a objectiu representar els estudiants i/o fomentar la vida universitària. En el campus nord les més importants són:

AESS (Aerospace and Electronics Systems Society)
AUCCOP (Associació d’Universitaris per a la Cooperació)
Distorsió – La revista dels estudiants de TelecomBCN
FòrumTIC
IEEE
A.C. Telecogresca
Cosmic Research
DAT (Delegació d’Alumnes de Telecos)

Podeu veure una llista de totes les associacions a:

https://etsetb.upc.edu/ca/escola/associacions

4.2 Què em pot aportar formar part d’una associació?

Sobretot durant el segon i tercer curs, et pot permetre, a més de conèixer molta gent nova, de participar intensivament en activitats del campus. Més concretament, formar part d’associacions com la DAT us pot permetre conèixer amb detall com funciona una entitat pública com la ETSETB i la UPC i participar activament en la presa de decisions dins d’aquestes.