La delegació s’articula a partir dels órgans següents:

1) Ple de la DAT

Secció 2. El Ple

Article 11. Naturalesa i composició

El Ple és l’òrgan superior de representació de la Delegació d’estudiants del centre.

Formen part del Ple tots els membres de la Delegació d’estudiants, definits a l’Article 35 del Reglament d’organització i funcionament de l’ETSETB, és a dir:

 • Els estudiants de la Junta de l’Escola  (EJE).
 • Els membres del Claustre Universitari en representació dels estudiants de l’Escola (MCU).
 • Els membres dels consells de departaments que són estudiants o estudiantes de l’Escola (MCD).
 • Els estudiants representants de curs que s’elegeixen cada quadrimestre (DEL).

La delegada o delegat dels estudiants de l’Escola és el president o la presidenta del Ple.
El secretari o secretària de la Delegació actuarà com a secretari o secretària del Ple.

Article 12. Elecció de membres

El Reglament d’organització i funcionament de l’Escola determina la manera d’elecció dels membres de la Delegació d’estudiants, així com el seu mandat i la provisió de vacants.

Article 13. Funcions

El Ple exerceix totes les funcions definides a l’Article 3 d’aquest Reglament.

Article 14. Sessions

El Ple es reuneix en sessió ordinària com a mínim 2 vegades durant el curs acadèmic. El Ple es reuneix en sessió extraordinària en els termes regulats a l’Article 9.4 d’aquest Reglament.

Membres actuals

Junta d’Escola -> link

Claustre universitari

Kanj Bongard, Sebastien
Lladós Gómez, Guillem
Ribas Forcano, Xavier
Sadurní Wider, Arnau

Delegats

Soufian Boucharrafat Ohajji
Néstor García Platas
Marina Miró Blanco
Noelia Navarro Montoya
Alexandre Kanj Bongard
Helena Belloc Jiménez
Àlex Costa Sánchez
Marc Herrera Gimenez
Pol Julbe Moya
Sílvia Margarit Jaile
Arnau Gispert Becerra
Marc Gàllego Asín
Helena Ferran Padua
Marc Viñas Bergós
Andrea De Requesens
Núria Manubens Solera
Gisela Flotats Boix
Aina Escalera Mendo
Maria Garcia Puig
David Caules Pons
Vicenç Palmero Arans
Marina Cano Camprecios
David Lopez Llorens
Victor Pereira Dos Santos
Miriam Elbaz Trojman
Guillermo Santiago Paz
Enric Perpinyà Pitarch
Marc Corretgé Gilart
Sara Martínez Mardones
Esteve Tomasa
Marc Ribot Sallent
Arnau Narin Llobet
Adrián Corral Ruiz
Marc Fosalba Mansilla
Carla Quiroga
Sergi Juan Hernández
María Jover Tarancón
Laura Rayón
Mireia Nogué Costa
Julia Gracia Montaner
Felip Martinez Quirós
Antoni Mas Vidal
Mohamed Guennoun
Guillem Lladós Gómez
Marta Marin Miravet
Albert Sumalla Reñé
Pablo Poyatos Gámez
Josemaría Tena Martínez
Pedro Richard Juan
Pau Santacreu Perez

 

2) Comissió Permanent de la DAT

Secció 3. La Comissió Permanent

Article 16. Naturalesa i funcions

La Comissió Permanent té per objecte:

 • Dur a terme les funcions de la Delegació.
 • Escollir i/o revocar, quan s’escaigui, l’equip coordinador, llevat del Delegat de Centre i el Secretari.
 • Aprovar la creació i/o dissolució, quan s’escaigui, de les comissions de treball que consideri convenients.
 • Escollir i revocar els membres de les diferents comissions de treball de la DAT i de les comissions de la ETSETB.
 • Elaborar una proposta per a la gestió dels recursos econòmics de la Delegació, per a la seva posterior aprovació per part del Ple.

Article 17. Mandat

El mandat de la Comissió Permanent serà quadrimestral.

Article 18. Composició

La Comissió està formada per:

 • La delegada o delegat de centre, que és el seu president o presidenta.
 • El secretari o secretària de la Delegació, que actuarà com a secretari o secretària de la Comissió.
 • Les sotsdelegades o sotsdelegats.
 • El tresorer o la tresorera.
 • 10 membres escollits per i entre els membres del Ple de la Delegació

Article 19. Sessions

La Comissió Permanent es reuneix, com a mínim 2 cops al quadrimestre.
La Comissió es reuneix en sessió extraordinària en els termes regulats a l’Article 9.4 d’aquest Reglament.

Article 20. Funcionament

La Comissió Permanent es reuneix, com a mínim 2 cops al quadrimestre.

S’apliquen els articles 9 i 10 d’aquest Reglament per que fa a la convocatòria i adopció d’acords.

Membres actuals

Comissió Permanent link